Gå til indhold

Danske statsborgere født i udlandet (22-års reglen)

Danske statsborgere, der er født i udlandet og aldrig har boet i Danmark og ej heller har opholdt sig her under forhold, der tyder på samhørighed med Danmark, taber sit danske statsborgerskab ved det fyldte 22. år, medmindre den pågældende derved bliver statsløs.

Hvis en person ikke har bevaret sit danske statsborgerskab gennem bopæl eller ophold, kan udlændige-, integrations- og boligministeren efter ansøgning – indgivet inden det fyldte 22. år – tillade, at den pågældende bevarer sit danske statsborgerskab. Ved bedømmelsen heraf foretages der en samlet afvejning af en række faktorer, herunder hvorvidt ansøgeren behersker det danske sprog, har en rimelig tilknytning til Danmark, har kontakt til danske slægtninge mv.

Under alle omstændigheder er det en god idé at få dit statsborgerskab bekræftet, inden dit fyldte 22. år, hvis du er dansk og født i udlandet. Ansøgningen skal være ambassaden eller indfødsretskontores i hænde senest dagen før ansøgeren fylder 22 år.

Det bemærkes, at sagsbehandlingstiden i sager om bevis og bevarelse af dansk statsborgerskab er på 12 måneder regnet fra ansøgningens modtagelse i ministeriet. Derfor bør ansøgninger om bevarelse af dansk statsborgerskab indgives i god tid, som udgangspunkt mellem det fyldte 20. og 21. år.

Oplysninger om, hvordan du søger finder du på følgende hjemmeside ved at klikke her, selve ansøgningen finder du her.